Tur Bajar Bhav: आजचे सर्व जिल्ह्यातील तुर बाजार भाव 28 मार्च 2023

Tur Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/03/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 6000 6000 6000
पैठण क्विंटल 8 7502 7900 7601
संगमनेर क्विंटल 1 4700 4700 4700
भोकर क्विंटल 45 6751 8009 7380
कारंजा क्विंटल 2700 7600 8500 8145
मुरुम गज्जर क्विंटल 20 7700 8701 8200
अकोला लाल क्विंटल 1971 7000 8965 8600
अमरावती लाल क्विंटल 3363 8100 8730 8415
धुळे लाल क्विंटल 4 7000 7800 7300
मालेगाव लाल क्विंटल 25 6551 8020 7951
चिखली लाल क्विंटल 325 7450 8400 7925
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3728 7800 9395 8560
पवनी लाल क्विंटल 2 6500 6500 6500
अमळनेर लाल क्विंटल 10 7300 7500 7500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 5000 7725 7000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 70 8000 8200 8100
वणी लाल क्विंटल 343 7500 8630 8000
सावनेर लाल क्विंटल 851 7900 8200 8075
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 15 7000 7300 7100
मुखेड लाल क्विंटल 10 8000 8100 8050
पांढरकवडा लाल क्विंटल 30 8550 8650 8600
राजूरा लाल क्विंटल 70 6505 8230 8025
देवळा लाल क्विंटल 4 6900 7900 7195
उमरेड लोकल क्विंटल 70 7000 8010 7800
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 4 7100 8200 8101
अहमहपूर लोकल क्विंटल 195 7500 8300 7900
काटोल लोकल क्विंटल 304 5800 8426 7500
जालना पांढरा क्विंटल 463 6800 8570 8150
देगलूर पांढरा क्विंटल 26 7550 8100 7825
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 13 7800 8300 8050
बीड पांढरा क्विंटल 29 8300 8681 8534
शेवगाव पांढरा क्विंटल 14 7800 8200 8200
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 4 7700 8000 8000
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 7601 8100 7601
परतूर पांढरा क्विंटल 19 8000 8100 8050
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8 7600 8000 8000
केज पांढरा क्विंटल 13 7800 8150 7900
error: Content is protected !!