Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ, लगेच पहा आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 250 3000 5257 5100
जळगाव क्विंटल 105 5100 5320 5320
शहादा क्विंटल 147 4872 5275 5235
पाचोरा क्विंटल 250 5091 5158 5121
कारंजा क्विंटल 4500 4950 5220 5100
सेलु क्विंटल 190 4400 5226 5199
रिसोड क्विंटल 1380 4970 5185 5055
तुळजापूर क्विंटल 70 5000 5250 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 160 4700 5100 4900
राहता क्विंटल 10 4900 5200 5100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 8 1500 4940 4131
सोलापूर लोकल क्विंटल 194 5000 5350 5195
अमरावती लोकल क्विंटल 6924 4850 5098 4974
नागपूर लोकल क्विंटल 1094 4371 5150 4955
अमळनेर लोकल क्विंटल 17 4700 5000 5000
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4800 5238 5019
मेहकर लोकल क्विंटल 1120 4700 5250 4800
जळकोट पांढरा क्विंटल 349 4475 4925 4721
लातूर पिवळा क्विंटल 11663 5050 5442 5330
अकोला पिवळा क्विंटल 2482 4700 5200 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 52 4800 5141 5100
चिखली पिवळा क्विंटल 1035 4600 5150 4875
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3452 4400 5275 4820
बीड पिवळा क्विंटल 197 4880 5191 5103
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4750 5150 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4950 5200 5100
वर्धा पिवळा क्विंटल 83 4825 5150 5050
भोकर पिवळा क्विंटल 86 3846 5109 4477
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 355 4800 5100 4950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 193 5000 5215 5150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1800 4835 5210 5105
मलकापूर पिवळा क्विंटल 620 4795 5080 5011
वणी पिवळा क्विंटल 426 4965 5145 5000
सावनेर पिवळा क्विंटल 7 4425 4650 4650
जामखेड पिवळा क्विंटल 114 4500 5100 4800
गेवराई पिवळा क्विंटल 5 4500 4800 4650
परतूर पिवळा क्विंटल 60 4900 5225 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5200 5300 5200
वरोरा पिवळा क्विंटल 637 4000 5100 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 49 4550 5025 4900
धरणगाव पिवळा क्विंटल 9 5105 5105 5105
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 123 4800 5170 5001
केज पिवळा क्विंटल 183 5075 5199 5151
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 900 5000 5280 5140
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 219 5160 5216 5188
मुखेड पिवळा क्विंटल 27 4800 5350 5250
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 85 5000 5200 5100
पालम पिवळा क्विंटल 22 4950 5200 5100
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 68 4600 5300 5000
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 2 5160 5160 5160
भंडारा पिवळा क्विंटल 23 4900 4900 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 199 4700 5175 5100
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 50 4100 4850 4600
काटोल पिवळा क्विंटल 149 3751 5090 4550
सिंदी पिवळा क्विंटल 166 4600 5175 4960
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 72 5100 5250 5200
error: Content is protected !!