Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 8 एप्रिल 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/04/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 547 3000 5187 5085
जळगाव क्विंटल 21 4900 5000 5000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 44 4901 5066 4983
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4500 5000 4750
उदगीर क्विंटल 4550 5200 5250 5225
कारंजा क्विंटल 2300 4990 5295 5175
श्रीरामपूर क्विंटल 6 4200 4800 4300
मुदखेड क्विंटल 19 4900 5150 5050
तुळजापूर क्विंटल 75 5000 5150 5100
राहता क्विंटल 8 4920 4986 4953
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5005 5005 5005
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 5000 5190 5080
अमरावती लोकल क्विंटल 1692 5000 5210 5105
परभणी लोकल क्विंटल 225 5100 5200 5150
नागपूर लोकल क्विंटल 292 4800 5300 5175
कोपरगाव लोकल क्विंटल 344 4500 5171 5050
लाखंदूर लोकल क्विंटल 28 4450 4550 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 255 4700 5220 5165
वडूज पांढरा क्विंटल 65 5200 5300 5250
लातूर पिवळा क्विंटल 17422 5090 5425 5280
जालना पिवळा क्विंटल 2361 4565 5175 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 1952 4700 5245 5100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 87 4500 5071 4951
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1601 4500 5270 4815
बीड पिवळा क्विंटल 112 4936 5171 5065
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 4500 4550 5200 5000
भोकरदन पिवळा क्विंटल 22 5050 5250 5150
भोकर पिवळा क्विंटल 1 5019 5019 5019
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 140 5000 5150 5075
मलकापूर पिवळा क्विंटल 303 4750 5165 5005
जामखेड पिवळा क्विंटल 36 4500 5000 4750
परतूर पिवळा क्विंटल 21 5181 5235 5200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 12 5250 5300 5250
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 19 0 5050 0
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 130 4900 5250 5100
मुखेड पिवळा क्विंटल 7 5300 5350 5320
मुरुम पिवळा क्विंटल 190 4900 5166 5033
सेनगाव पिवळा क्विंटल 330 4800 5100 5000
नांदूरा पिवळा क्विंटल 310 4340 5100 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4900 5100 5000
चिमुर पिवळा क्विंटल 40 4500 5000 4700
error: Content is protected !!