Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 23 मार्च 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/03/2023
लासलगाव क्विंटल 388 3000 5214 5151
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 226 3000 5140 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 4752 4851 4800
पाचोरा क्विंटल 40 4800 4908 4851
उदगीर क्विंटल 4000 5130 5192 5161
तुळजापूर क्विंटल 45 5000 5051 5025
मोर्शी क्विंटल 315 4800 5000 4900
राहता क्विंटल 26 4699 5085 5050
सोलापूर लोकल क्विंटल 107 4875 5145 5020
परभणी लोकल क्विंटल 75 5000 5110 5050
नागपूर लोकल क्विंटल 319 4550 5020 4903
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 4800 4800 4800
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4880 5231 5055
कोपरगाव लोकल क्विंटल 179 4500 5087 4949
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 42 4200 4550 4350
लाखंदूर लोकल क्विंटल 14 4500 4650 4575
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 244 4400 5251 5070
लातूर पिवळा क्विंटल 13242 4910 5224 5100
जालना पिवळा क्विंटल 2118 4200 5100 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 3212 4100 5165 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 423 4700 5145 4922
मालेगाव पिवळा क्विंटल 50 4250 4971 4903
चिखली पिवळा क्विंटल 850 4650 5075 4865
बीड पिवळा क्विंटल 100 4921 5040 4976
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4850 5150 5000
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 9 4700 4851 4750
वर्धा पिवळा क्विंटल 157 4850 5050 4950
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 112 4800 5000 4900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 42 4825 5030 4975
मलकापूर पिवळा क्विंटल 277 4500 5075 4825
दिग्रस पिवळा क्विंटल 155 5140 5195 5175
वणी पिवळा क्विंटल 195 4845 5045 5000
सावनेर पिवळा क्विंटल 45 4325 4823 4650
जामखेड पिवळा क्विंटल 4 4000 4800 4400
गेवराई पिवळा क्विंटल 45 4411 4946 4675
परतूर पिवळा क्विंटल 17 4900 5050 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 5150 5200 5150
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 175 4575 4950 4730
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 103 4500 5126 4650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 4800 5000 4900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4990 4990 4990
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 480 4600 5151 5000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 261 5051 5141 5096
मुरुम पिवळा क्विंटल 175 4855 5000 4928
उमरगा पिवळा क्विंटल 12 4800 4900 4890
राजूरा पिवळा क्विंटल 113 4750 5060 4974
काटोल पिवळा क्विंटल 150 4400 5039 4650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 850 4800 5050 4950
आर्णी पिवळा क्विंटल 900 4800 5190 5000
देवणी पिवळा क्विंटल 66 5032 5200 5116
error: Content is protected !!