Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 17 मार्च 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/03/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 100 3000 5136 5000
औरंगाबाद क्विंटल 7 4500 4800 4650
उदगीर क्विंटल 5000 5100 5152 5110
कारंजा क्विंटल 1800 4500 5150 4965
श्रीगोंदा क्विंटल 1 4300 4300 4300
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5100 5050
राहता क्विंटल 35 4940 5060 5000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 34 4901 5201 5140
सोलापूर लोकल क्विंटल 96 4965 5115 5065
नागपूर लोकल क्विंटल 292 4500 5100 4950
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 4835 5140 4987
कोपरगाव लोकल क्विंटल 124 3801 5040 4901
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 13 3561 4881 4226
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 90 4551 5211 5125
लातूर पिवळा क्विंटल 11172 4500 5310 5130
जालना पिवळा क्विंटल 1449 4600 5050 5000
अकोला पिवळा क्विंटल 429 4500 5070 5025
चिखली पिवळा क्विंटल 691 4550 4935 4740
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 863 4200 5150 4520
बीड पिवळा क्विंटल 161 4501 5051 4924
वाशीम पिवळा क्विंटल 3600 4450 5100 4800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4850 5000 4900
उमरेड पिवळा क्विंटल 972 4000 5250 5100
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 24 4900 5100 5000
भोकर पिवळा क्विंटल 119 4420 4949 4685
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 193 4750 4950 4850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 225 4646 5050 4955
सावनेर पिवळा क्विंटल 22 4600 4750 4700
गेवराई पिवळा क्विंटल 84 4492 4911 4700
परतूर पिवळा क्विंटल 15 4900 5050 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 73 4581 4900 4700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 5011 5011 5011
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4960 5100 5030
केज पिवळा क्विंटल 128 4881 5005 4950
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 600 4900 5140 5020
चाकूर पिवळा क्विंटल 98 4467 5150 4986
मुरुम पिवळा क्विंटल 120 4502 4950 4726
उमरगा पिवळा क्विंटल 7 4341 4800 4750
पुर्णा पिवळा क्विंटल 55 4900 5070 5050
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 129 4000 4900 4600
काटोल पिवळा क्विंटल 47 4551 5000 4780
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 10 5000 5000 5000
error: Content is protected !!