Soybean Bajar Bhav: आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 22 फेब्रुवारी 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 390 3000 5329 5200
जळगाव क्विंटल 12 4000 5100 5100
औरंगाबाद क्विंटल 11 5100 5151 5125
उदगीर क्विंटल 4411 5350 5416 5383
कारंजा क्विंटल 4500 5050 5320 5265
अचलपूर क्विंटल 355 5000 5250 5125
सेलु क्विंटल 120 4950 5300 5175
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5300 5200
राहता क्विंटल 43 5000 5240 5200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5120 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 926 4650 5420 5228
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 5005 5401 5203
कोपरगाव लोकल क्विंटल 349 4500 5300 5121
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 20 3901 5170 4600
मेहकर लोकल क्विंटल 1200 4500 5310 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 422 4800 5345 5315
लातूर पिवळा क्विंटल 12660 4940 5491 5370
जालना पिवळा क्विंटल 4522 4600 5300 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 5795 4450 5285 5150
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 672 5000 5290 5145
मालेगाव पिवळा क्विंटल 52 4800 5278 5176
चिखली पिवळा क्विंटल 548 4750 5250 5000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3822 4500 5365 4920
बीड पिवळा क्विंटल 144 4850 5400 5216
पैठण पिवळा क्विंटल 6 4101 4101 4101
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1590 4500 5290 5050
वर्धा पिवळा क्विंटल 117 4850 5180 5050
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 388 5000 5200 5100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 78 4700 5300 5250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1800 5075 5325 5215
मलकापूर पिवळा क्विंटल 655 4780 5265 5150
वणी पिवळा क्विंटल 551 5095 5175 5100
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 4500 4900 4750
गेवराई पिवळा क्विंटल 20 4971 5171 5075
परतूर पिवळा क्विंटल 60 5150 5310 5200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 23 5275 5316 5301
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 5230 5560 5380
केज पिवळा क्विंटल 195 5100 5221 5150
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1200 5000 5400 5200
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 255 5250 5320 5285
मुरुम पिवळा क्विंटल 208 5001 5241 5121
राजूरा पिवळा क्विंटल 344 4785 5265 5155
काटोल पिवळा क्विंटल 99 4751 5239 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 86 4700 5115 5025
सिंदी पिवळा क्विंटल 156 4950 5265 5150
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 2300 5100 5305 5250
error: Content is protected !!