Onion Price Today: कांदा बाजार भावात वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

Onion Price Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/03/2023
कोल्हापूर क्विंटल 3069 400 1300 800
औरंगाबाद क्विंटल 3312 200 1000 600
खेड-चाकण क्विंटल 225 800 1200 1000
विटा क्विंटल 50 500 1000 800
सातारा क्विंटल 293 800 1300 1050
सोलापूर लाल क्विंटल 28701 100 1500 600
येवला लाल क्विंटल 20000 200 823 675
लासलगाव लाल क्विंटल 12000 400 1025 750
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9500 300 1035 650
जळगाव लाल क्विंटल 665 425 800 600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 25000 210 941 750
पंढरपूर लाल क्विंटल 492 200 1200 800
नागपूर लाल क्विंटल 1520 700 1100 1000
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 1622 200 1001 700
कळवण लाल क्विंटल 3500 200 990 701
संगमनेर लाल क्विंटल 8011 200 1300 751
चाळीसगाव लाल क्विंटल 7500 100 766 600
चांदवड लाल क्विंटल 16000 200 951 720
मनमाड लाल क्विंटल 7000 200 740 550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5430 400 800 675
भुसावळ लाल क्विंटल 98 500 500 500
वैजापूर लाल क्विंटल 642 300 850 650
देवळा लाल क्विंटल 8430 150 840 650
उमराणे लाल क्विंटल 20500 301 900 700
पुणे लोकल क्विंटल 10528 400 1100 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 35 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 677 200 1000 600
मलकापूर लोकल क्विंटल 730 400 760 700
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1300 950
कामठी लोकल क्विंटल 22 1200 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1200 1150
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 869 1000 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 2906 350 1025 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 20500 325 1051 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 78 400 1125 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3000 600 1215 1000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1550 600 1120 1000
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1588 150 1251 801
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9270 500 1300 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5200 300 1225 801
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1500 551 1061 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5750 600 1175 950
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2550 600 900 775
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2500 401 1051 900
error: Content is protected !!