Cotton price today: कापुस बाजार भावात मोठी वाढ! लगेच पहा आजचे जिल्हा निहाय कापुस बाजार भाव

Cotton price today: सर्व जिल्ह्यातील कापूस बाजार भाव खालील प्रमाणे,

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/02/2023
सावनेर क्विंटल 4000 7900 8050 7975
किनवट क्विंटल 67 7500 7700 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1750 7850 7950 7900
अकोला लोकल क्विंटल 26 7900 8080 7990
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 86 8000 8400 8200
उमरेड लोकल क्विंटल 943 7700 8010 7950
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1384 7275 8050 7800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1101 7800 8070 7900
काटोल लोकल क्विंटल 95 7700 7900 7800
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 187 7650 8100 7850
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2500 8050 8170 8100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7010 7700 8230 7930
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1350 7800 8150 7950
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 302 7700 7950 7825
मनवत क्विंटल 3600 7500 8200 8135
सेलु क्विंटल 1957 7000 8155 8100
किनवट क्विंटल 78 7400 7600 7500
राळेगाव क्विंटल 3090 7700 8055 7950
भद्रावती क्विंटल 201 7800 8070 7935
समुद्रपूर क्विंटल 1156 7700 8150 7900
सिरोंचा क्विंटल 80 7400 7800 7750
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 7750 7925 7925
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1539 7900 8100 8000
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 7850 7950 7900
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 186 6600 7850 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1836 7500 8000 7700
अकोला लोकल क्विंटल 32 7900 8080 7990
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 98 8100 8400 8250
उमरेड लोकल क्विंटल 719 7700 8000 7900
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7700 7970 7850
वरोरा लोकल क्विंटल 2058 7600 8100 7900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1225 7300 8100 7850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 585 7900 8100 8000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 962 7902 7928 7902
काटोल लोकल क्विंटल 89 7500 7900 7800
कोर्पना लोकल क्विंटल 3573 7300 7850 7700
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 100 7700 8000 7900
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 42 7250 8150 7850
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2600 8100 8220 8200
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8023 7600 8240 8005
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1310 7925 8230 8100
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 122 7800 7920 7860
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1062 8000 8100 8025
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3500 7500 8161 8050
error: Content is protected !!