Cotton price today: कापूस बाजारभावात मोठी वाढ..!! लगेच पहा तुमच्या जिल्ह्यात किती आहे कापूस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/04/2023
सेलु क्विंटल 2265 6400 8300 8230
किनवट क्विंटल 43 7500 8000 7750
भद्रावती क्विंटल 360 7000 8100 7550
समुद्रपूर क्विंटल 691 7500 8225 7900
वडवणी क्विंटल 95 7600 8100 7900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 808 7700 8200 8000
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 620 7500 7950 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 936 7500 8040 7850
वरोरा लोकल क्विंटल 1090 7500 8165 7900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 420 7200 8150 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 360 7800 8150 8000
कोर्पना लोकल क्विंटल 1938 7600 7950 7800
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 10331 7500 8290 7860
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1370 7800 8345 8195
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 8050 8275 8200
07/04/2023
सावनेर क्विंटल 2400 7600 7950 7850
मनवत क्विंटल 6250 6800 8370 8225
सेलु क्विंटल 2174 6705 8355 8270
भद्रावती क्विंटल 351 7000 8100 7550
समुद्रपूर क्विंटल 1049 7500 8250 7900
वडवणी क्विंटल 30 7600 8000 7900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7600 7950 7850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2113 7500 8100 7800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7400 8130 8080
वरोरा लोकल क्विंटल 843 7000 8115 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 628 7000 8100 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 300 7900 8150 8000
काटोल लोकल क्विंटल 120 7000 8000 7850
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 200 7800 8000 7900
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 93 7825 8100 7920
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2675 7800 8405 8120
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2200 8150 8285 8200
error: Content is protected !!