Cotton price today: कापूस बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कापुस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/03/2023
किनवट क्विंटल 66 7500 7800 7650
भद्रावती क्विंटल 340 7200 7800 7500
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7500 7700 7600
अकोला लोकल क्विंटल 37 7400 7880 7440
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 72 7800 8253 8026
उमरेड लोकल क्विंटल 378 7400 7780 7620
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7450 7795 7600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 849 7000 7850 7650
काटोल लोकल क्विंटल 110 7000 7700 7550
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2200 7790 8070 8000
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 43 7410 7800 7630
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 16 7500 7700 7600
सावनेर क्विंटल 3300 7650 7800 7750
श्रीगोंदा क्विंटल 282 7600 7800 7700
मनवत क्विंटल 2160 7100 7945 7850
किनवट क्विंटल 63 7500 7850 7650
भद्रावती क्विंटल 351 7775 7900 7838
समुद्रपूर क्विंटल 995 7700 8050 7900
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7410 7700 7700
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 133 7200 7900 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2102 7900 8000 7950
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7600 7800 7700
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 135 6500 7900 7600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 185 7200 7825 7500
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 32 7700 8000 7850
उमरेड लोकल क्विंटल 285 7500 7850 7700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7400 7800 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 1616 7200 7950 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1400 7000 7900 7600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1046 7800 7821 7815
कोर्पना लोकल क्विंटल 3339 7350 7625 7500
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 170 7500 7750 7700
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 25 7600 7900 7800
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2570 8000 8170 8075
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1500 7600 8025 7850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 7550 7685 7617
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 841 7900 7951 7925
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3100 7800 8071 7900
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7400 7800 7600
error: Content is protected !!