Cotton price today: कापुस बाजार भावात मोठी वाढ! लगेच पहा आजचे जिल्हा निहाय कापुस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/03/2023
सावनेर क्विंटल 4000 7700 7800 7750
भद्रावती क्विंटल 360 7300 7850 7575
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 22 7600 7850 7850
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 104 7200 7850 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1809 7900 7950 7930
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1600 7725 7825 7750
अकोला लोकल क्विंटल 49 8300 8300 8300
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 35 7800 8200 8000
उमरेड लोकल क्विंटल 697 7300 7750 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 7400 7845 7750
वरोरा लोकल क्विंटल 1400 7100 7910 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 438 7400 7850 7650
काटोल लोकल क्विंटल 85 7600 7850 7750
कोर्पना लोकल क्विंटल 4819 7200 7625 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2200 8050 8125 8100
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1275 7775 8005 7850
28/02/2023
सावनेर क्विंटल 4000 7750 7875 7825
श्रीगोंदा क्विंटल 539 7500 7600 7550
मनवत क्विंटल 2280 7400 8000 7935
किनवट क्विंटल 84 7400 7700 7550
राळेगाव क्विंटल 2900 7500 7900 7800
भद्रावती क्विंटल 450 7300 7850 7575
समुद्रपूर क्विंटल 1666 7500 7980 7800
वडवणी क्विंटल 86 7700 7900 7800
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 28 7800 7941 7941
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 131 7200 7850 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2525 7900 8000 7950
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 7700 7825 7760
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 123 6700 7900 7600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2322 7500 7925 7750
अकोला लोकल क्विंटल 29 8400 8400 8400
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 37 7900 8200 8050
उमरेड लोकल क्विंटल 1072 7700 7950 7800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 7500 7760 7675
वरोरा लोकल क्विंटल 1809 7000 7900 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1100 7300 7851 7550
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 400 7400 7850 7650
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1666 7750 7804 7758
काटोल लोकल क्विंटल 122 7500 7850 7750
कोर्पना लोकल क्विंटल 4677 7000 7600 7400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 125 7500 7700 7600
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 164 7650 8000 7760
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2700 8050 8165 8100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8037 7600 8095 7830
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1240 7625 7950 7850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 215 7700 7850 7775
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 195 7450 7850 7650
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 7700 7800 7750
error: Content is protected !!